top of page

宏偉&巧芸 婚禮紀錄

新婚日期:2013,10,20

婚禮紀錄:斯瑋

宴客地點:水園婚宴會館

Flickr - IMG_3509

Flickr - IMG_3503

Flickr - IMG_3544

Flickr - IMG_3550

Flickr - IMG_3569

Flickr - IMG_3685

Flickr - IMG_3683

Flickr - IMG_3708

Flickr - IMG_3799

Flickr - IMG_3860

Flickr - IMG_4016

Flickr - IMG_4025

Flickr - IMG_4203

Flickr - IMG_4266

Flickr - IMG_4305

Flickr - IMG_4363

Flickr - IMG_4369

完整文定&迎娶儀式請點這裡

完整宴會請點這裡

#婚禮紀錄 #水園婚宴會館

bottom of page